Porucha zákazníckej linky

Momentálne evidujeme technické problémy s našou infolinkou, prosíme teda zákazníkov aby nás kontaktovali na tel. čísle +421952001202

Porucha zákazníckej linky

Momentálne evidujeme technické problémy s našou infolinkou, prosíme teda zákazníkov aby nás kontaktovali na tel. čísle +421952001202

Reklamácie

Vážený zákazník, 

prosím pozorne, si prečítajte nasledujúce informácie, ktoré ustanovujú podmienky a spôsob, akým môžete uplatniť reklamáciu na tovar zakúpený v našom obchode.

Pred samotnou reklamáciou tovaru nás neváhajte kontaktovať emailom ([email protected]).

Problém môže byť odstránený našim poradenstvom a môžete tak predísť zbytočnému posielaniu produktov.

Reklamácie nám pošlite na adresu: innovecom s.r.o., Bardejovská Nová Ves 3092, 08501 Bardejov

1. Rozlišujeme 3 druhy reklamácií

a) akostné ( poškodený tovar)

b) množstevné ( nedodaný, alebo na viac dodaný tovar)

c) spotrebiteľské ( týkajúce sa už predaného tovaru konečnému spotrebiteľovi)

2. Tovar, ktorý chcete reklamovať musí mať vypísaný reklamačný formulár 

Reklamačný list pre akostné a množstevné reklamácie musí obsahovať:

a) vaše meno alebo názov prevádzky

b) číslo faktúry alebo dodacieho listu, ktorým ste reklamovaný tovar u nás zakúpili.

c) dátum vystavenia tohto dokladu

d) názov tovaru

e) kód reklamovaného tovaru (nájdete ho na faktúre alebo dodacom liste)

f) nákupná cena reklamovaného tovaru s DPH

g) popis poškodenia alebo dôvod reklamácie tovaru ( nedodané / navyše dodané )

h) pri súpravách pozostávajúcich z viacerých dielov , prosíme presne označiť poškodený diel. (napr. na solárnom panele)

Reklamačný list pre spotrebiteľské reklamácie musí obsahovať :

a) vaše meno alebo názov prevádzky

b) meno, adresu a priamy kontakt na spotrebiteľa

c) názov tovaru

d) kód reklamovaného tovaru (nájdete ho na faktúre alebo dodacom liste)

e) dátum zakúpenia tovaru spotrebiteľom

f) popis závady

g) prílohou spotrebiteľskej reklamácie musí byť: pokladničný doklad (kópia)

h) vyplnený záručný list, ak je dodávaný s výrobkom

3. Preprava reklamovaného tovaru

Balík resp. kartón musí byť viditeľne označený nápisom REKLAMÁCIA , NÁZVOM a ADRESOU Vašej prevádzky.

Reklamovaný tovar zašlite na adresu innovecom s.r.o., Bardejovská Nová Ves 3092, 08501 Bardejov

Prosíme Vás aby ste s reklamovaným tovarom zaobchádzali s náležitou opatrnosťou aby, nedošlo k jeho ďalšiemu poškodeniu.

4. Termíny uplatnenia reklamácií:

a) reklamácie množstevné – ihneď , maximálne do 3 dní od dodania tovaru.

b) reklamácie akostné – chyby zjavné – ihneď, maximálne do 3 dní od dodania tovaru

c) chyby skryté – do 24 mesiacov od dodania tovaru

d) reklamácie spotrebiteľské – v deň uplatnenia reklamácie spotrebiteľom so zárukou 24 mesiacov

e) reklamácia na kapacitu batérie – do 6 mesiacov od zakúpenia (výnimka zo zákona)

5. Spôsoby vybavenia reklamácie:

Pri reklamácii rozlišujeme chyby odstrániteľné a neodstrániteľné.

a) odstrániteľné – po následnom odstránení chyby bude zákazníkovi opravený tovar vrátený alebo poskytnutá zľava z ceny

b) neodstrániteľné –zákazníkovi bude tovar vymenený podľa možnosti skladových zásob firmy, alebo podľa dohody zamenený

Reklamáciu vybavujeme do 30 dní

Dodržiavaním týchto ustanovení a spôsobov, prispejete k rýchlejšiemu vybaveniu Vašej reklamácie a spokojnosti konečného spotrebiteľa.

6. Ďalšie ustanovenia

1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

2. Vlastnícke právo na dodaný tovar prechádza na kupujúceho jeho prevzatím.

3. Viditeľné vady tovaru, ktoré môžu byť podľa svojej povahy zistené okamžite pri preberaní tovaru   kontrolou na mieste dodania, je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu na email [email protected] okamžite, najneskôr do 24 hodín po prevzatí tovaru, inak sa predpokladá, že takéto vady v čase prevzatia neexistovali.

4. Skryté vady tovaru, ktoré môžu byť zistené až po odskúšaní je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu najneskôr do 5 dní od uplynutia lehoty nasledujúceho odseku.

5. Kupujúci sa zaväzuje, že tovar najneskôr do 3 dní odo dňa jeho prevzatia riadne dôkladne prezrie a vyskúša na slúžiaci účel na overenie jeho funkčnosti a bezchybnosti.

6. V prípade oprávnenosti reklamácie a výmeny alebo opravy vadného tovaru predávajúci dodá nový alebo opravený tovar v čo možno najkratšom čase, no najneskôr v lehote 30 dní.

7. Záručná doba na predávaný tovar je v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedená iná záručná doba. Je potrebné poznamenať, že pokiaľ ide o produkty ako nabíjateľné batérie, ktoré majú obmedzenú životnosť a sú považované za spotrebný tovar, reklamácia na znižovanie kapacity po lehote 6 mesiacov nemôže byť uznaná.

7. Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona).

V Bardejove 5.12.2022